Italy, this won’t do

In English, na srpskom, en francais

What is the matter with Berlusconi? What’s wrong with this man?

Is he lonely, does he need help, friends, a good old Woody-Allen-like shrink? A sheep, a pet…some free time from his governmental duty?

Okay, I am sort of half-Italian, so I can understand the everyman’s dream in Italy. Somewhere, deep down inside, is the male urge to become Caligula, to have exotic teenage girls belly-dancing around him, girls that he can kill and eat, or transform into princesses, at a whim… So that, like Nero, he can have emotional affairs with his Mom or Grandma. This is where they come from, and where Italian men tend to stay. Using expensive cell phones to tell Mom to throw the spaghetti in the water, their bad boy is coming back home!

But still, I am also too much of a foreigner to understand why everybody in Berlusconi’s country puts up with the public, scandalous cravings of their political leader. They voted for him, time and again, presumably because they think he is the best among them. Because he is just like one of them, il Cavaliere, the knight on horseback, the who will save Italy from recession, gypsies, Muslims and the poor!

It’s not that a cavalier needs to be perfect. Benito Mussolini, for instance, had rather poor grammar, considering that he was a newspaper publisher. That didn’t stop him from inspiring Hitler to massacre a continent.

But my Italian women friends are flabbergasted at the story of the latest Berlusconi girlfriend. An underage belly dancer from Morocco with visa problems. Berlusconi gave her money and protection.

– It is almost incestuous, Anna says, it’s beyond a sex scandal. In the public policy of the Berlusconi coalition, illegal immigrants are kicked out, bullied, beaten and relentlessly repressed. Yet, in his private life, the sultan cavaliere rescues a beautiful barbarian concubine. She belly dances her way out of her prison and into his partying harem.

Also, she is underage. However, she will be 18 tomorrow, and then she will tell all the world how much she loves her rescuer, and he can marry her, or resend her back to her own country, back to her cruel dad from whom she ran away in the first place, to become a petty thief on the fringes of the porn scene.

Giovanni, who is a Berlusconi voter, says to me: she is a bitch! She just wanted to wreck him, knowing his weak point — to be kind to young girls!

Maria claims: he wants to pay women, so that he can do whatever he wants with them. He is turned on by power, not sex, because otherwise he is impotent. He is doing the same thing to his country. Women are a metaphor for him. This is not his first sex scandal.

Even the foreign press is raving: there he goes again! The Italian fascist/ unrestrainable womanizer is the loose cannon of United Europe. With his racist and sexist jokes and his primitive behavior, he mocks the prim, civilized values that supposedly unite Europe.

Can nobody help the man? His most recent ex wife gave up. It’s like a drug addiction, this need of his to be “kind”. Can’t somebody marry him and keep his hands full — a porn star, a sexy Russian spy, maybe a mental-health worker?

The word “bungabunga” becomes the number one score on Twitter, referring to the Orientalized, semi-orgiastic parties in premier villas. The front pages of Italian papers devote scholastic attention to the root of that important new word, “bungabunga.” Is it from a dirty joke? Did he learn it from Moammar Qadaffi? Is it a legacy of British colonialism? Or is it just crazy Twitter spam?

A serious commentator on Italian TV tries to explain to the public that it’s wrong for a national leader to spring a girl thief from prison just because she can belly dance. Lying that she is a related to the egyptian president Mubarak But is it so wrong, in modern Italy? Another sex and murder scandal has been devouring Italian media attention for days now. It concerns a 15 year old Italian girl, killed by her own family, strangled by her uncle and her cousin, and maybe raped.

First came weeks of public pious solidarity for the teenage victim — in the end, insiders were selling juicy bits of gossip, and souvenirs of the dead girl sold for thousands of euros to the morbid audience.

An agency even organized bus tours of the locale where the teenage girl was massacred. And on they came, the Italians, lining up to gawk at the debacle, eager to debase themselves.

Italy, this won’t do.

Italijo, ovako više ne može!
 
 
    Šta se dešava sa Berluskonijem? Kakav je problem s ovim čovekom?
 
    Možda je usamljen, možda mu je potrebna pomoć, neki dobar psiholog u stilu Vudija Alena?  Ili kućni akvarijum,  neka domaća životinja…malo da predahne od napornog državnog rada?
 
    Dobro, ja sam na neki način poluitalijanka, i razumem san svakog muškarca u Italiji. Negde duboko u njemu čuči mačo potreba da postane kao Kaligula, da mu egzotične devojčice igraju trbušni ples, devojke koje moze da zakolje i pojede ili pretvori u princeze, kako mu dune…Ili da se, poput Nerona, upusti u grešne ljubavne veze  sa mamom ili babom. Odatle oni dolaze, iz tih mračnih predela, i toga italijanski muškarci vole da se drže. Koriste skupe mobilne telefone da svojim mamama jave kako je vreme da pristave špagete jer se njihov zalutali sinčić vraća kuci!
  
   I pored toga, dovoljno sam i strankinja da bih shvatila zašto  Berluskonijeva zemlja toleriše  javne skandalozne ispade tog političkog lidera. Jeste da su glasali za njega već više puta računajući valjda da je najbolji medju njima. Da je on jedan od njih, il Cavaliere, vitez na konju koji će uspeti da spasi Italiju od recesije, Roma, muslimana i ostale sirotinje.
 
    Uopšte nije bitno da Cavaliere bude savršen. Benito Musolini, na primer, nije baš bio preterano pismen iako je izdavao i novine, ali, eto, ipak je  inspirisao Hitlera da izvrši masakr nad čitavim jednim kontinentom.
 
   Moje drugarice Italijanke su potpuno sluđene ovim poslednjim   Berluskonijevim  ispadom: maloletna trbušna plesačica iz Maroka bez boravišne dozvole kojoj Berluskoni pruža zaštitu i keš.
 
   – Ovo je gotovo incest, kaže Ana, ovo niie više običan seks skandal. Njegova je politika takva da se emigranti izbacuju, maltretiraju, tuku i ugrožavaju na svaki način. A u privatnom životu pojavljuje se kao sultan cavaliere, tatica koji spasava prelepu varvarsku konkubinu. Dok  izvodi trbušni ples, ona je otperjala iz zatvora  pravo na  haremski pir u njegovoj kući.
 
     Pri tom je još i maloletna. Ali eto, baš danas napuniće 18 godina i onda može celom svetu da saopšti koliko voli svog spasitelja  a on može da je oženi ili vrati natrag u njenu domovinu, njenom pravom surovom ocu od koga je pobegla i tako postala sitni lopov na graničnoj zoni pornografskog carstva.
 
    Đovani, njegov glasač tvrdi: ma, ona je kučka! Htela je da ga uništi, sve je to nameštaljka, poznaje njegovu slabu tačku – on je dobar i voli da pomaže mladim devojkama.
 
   Marija kaze: on voli ženama da plaća da bi mogao onda s njima da radi šta hoće. Njega pali moć, ne seks, inače je impotentan. Isto to radi celoj zemlji. Žene su samo metafora. Nije ovo prvi skandal te vrste.
 
  I strana štampa odjekuje: eno ga opet! itlijanski  mali fašista/okoreli ženskaroš je kao tempirana bomba u Ujedinjenoj Evropi. Sa svojim rasističkim i seksističkim šalama i primitvnim ispadima, neprekidno se ruga civilizovanim vrednostima UE.
 
    Zar niko ne može da pomogne ovom čoveku? Njegova poslednje žena od koje se razveo digla je ruke. Ta njegova potreba da bude ” dobar” je kao zavisnost od droge. Zar ne može neko da ga priženi i smiri ga nekako – neka porno-zvezda, seksi Ruskinja špijunka, možda medicinska sestra, neko ko radi sa mentalnim bolesnicima?
 
   Reš “bunga-bunga” postaje broj jedan na tviteru, i oznašava istocnjaške kvazi-orgije u premijerovoj vili. Naslovne stranice italijanskih novina poklanjaju naučnu pažnju poreklu te nove reci “bunga-bunga”. Je li to neki novi mastan vic? Je li to možda od Moamera Gadafija posudio? Ili je došlo preko britanskog kolonijalizma? A možda je samo obično tviter spamovanje?
 
   Ozbiljan komentator na italijanskom trećem kanalu pokušava da objasni javnosti šta ima pogrešno u činu italijanskog premijera koji vadi iz pritvora maloletnicu. Lažući pri tom da je reč o necaki egipatskog predsednika Mubaraka. Pa zar je to baš toliko neobično danas u Italiji?
 
    Još jedan seksualni skandal koji se okončao ubistvom već mesecima zaokuplja pažnju ovdašnje javnosti. Devojčicu od 15 godina seksualno su zlostavljali i, na kraju, zadavili članovi njene najbliže porodice, stric i njegova ćerka.
 
        Prvih nedelja vladala je atmosfera pobožne solidarnosti  prema nestaloj a potom pronađenoj  mlaodoj žrtvi – da bi na kraju insajderi, uključujući i same ubice, na zahtev morbidno radoznale publike krenuli da prodaju izvesne pikantne detalje pomešane sa suzama, tračeve, kao i suvenire mrtve devojčice za hiljade i hiljade evra.
 
  Čak su se našle i agencije da odmah organizuju horor autobuske ture tragom poslednjih sati ubijene devojčice. A Italijani su stajali u redu da bi gledali i ponižavali i sebe i žrtvu.
 
    Italijo, ovako više ne može.

Qu’est-ce qui se passe avec Berlusconi? Qu’est-ce qui cloche chez cet homme ?

Est –il solitaire, a-t-il besoin d’aide, d’amis, un rétrécissement comme le bon vieux Woody Allen ? Un mouton, un animal familier…un peu de temps libre de son devoir gouvernemental ?

OK je suis une sorte de demie italienne, et ainsi je peux comprendre le rêve de chacun homme en Italie. Quelque part, très profondément en eux-mêmes, il y a la forte envie du mâle de devenir Caligula, à avoir autour de lui des adolescentes exotiques faisant la danse du ventre, des filles qu’il peut tuer et manger ou transformer en princesse sur un coup de tête…De sorte que comme Néron, il peut avoir des affaires émotionnelles avec sa maman ou grand-maman. C’est de là qu’ils viennent et où les hommes italiens ont tendance à rester. Utilisant des téléphones cellulaires coûteux pour dire à maman de jeter les spaghettis dans l’eau, leur méchant gamin revient à la maison !

Mais je suis tout de même trop une étrangère pour comprendre pourquoi tout le monde dans le pays de Berlusconi profite avec le public des désirs scandaleux de leur leader politique. Ils ont voté pour lui maintes et maintes fois, vraisemblablement parce qu’ils pensent qu’il est le meilleur parmi eux. Parce qu’il est juste comme eux, il Cavalieri, le chevalier sur son cheval, celui qui sauvera l’Italie de la récession, des Gitans, des Musulmans et des pauvres !

Ce n’est pas que le cavalier doive être parfait. Benito Mussolini, par exemple, n’était pas très fort en grammaire, quand on pense qu’il publiait un journal. Cela ne l’a pas empêché d’inspirer à Hitler :le massacre de tout un continent.

Mais mes amies italiennes sont sidérées par l’histoire de la dernière petite amie de Berlusconi ? Une mineure, danseuse du ventre du Maroc, avec des problèmes de visa. Berlusconi lui a donné de l’argent et sa protection.

– C’est presque incestueux, dit Anna, c’est au-delà d’un scandale sexuel. Dans la politique publique de la coalition de Berlusconi, des immigrants illégaux sont jetés dehors, malmenés, battus et refoulés inexorablement. Pourtant, dans sa vie privée, le sultan cavalieri secourt une belle concubine barbare. Par sa danse du ventre elle réussit à sortir de sa prison et entre dans son harem à fêtes ;

De plus, elle est mineure. Cependant, elle aura 18 ans demain, et alors elle racontera au monde entier combien elle aime son sauveur, et il peut l’épouser, ou la renvoyer dans son propre pays, chez son cruel papa dont pour commencer, elle a fui, pour devenir une petite voleuse en marge de la scène porno.

Giovanni, qui vote pour Berlusconi m’a dit : c’est une garce ! Elle voulait simplement le détruire, connaissant son point faible – être gentil avec des filles jeunes !

Maria prétend : il veut payer des femmes de sorte de pouvoir faire tout ce qu’il veut avec elles. Il est excité par le pouvoir, pas par le sexe, parce que sinon il est impuissant. Il fait la même chose à son pays. Pour lui, les femmes sont des métaphores. Ce n’est pas son premier scandale sexuel.

Même la presse étrangère s’extasie : c’est encore une fois lui ! Le fasciste italien/ le coureur de jupons effréné est le canon douteux de l’Union européenne. Avec ses blagues racistes et sexistes et son comportement primitif, il ridiculise les valeurs convenables, civilisées qui sont supposées unir l’Europe ;

Personne ne peut-il aider l’homme ? Son ex- femme la plus récente a renoncé. C’est comme une dépendance à la drogue, ce besoin qu’il a d’être « gentil ». Quelqu’un ne pourrait-il pas l’épouser et lui garder les mains pleines – une star du porno, une espionne russe sexy, peut-être une travailleuse de santé mentale ?

Le mot « bungabunga » devient le titre numéro un sur Twitter, se référant aux réceptions orientalisées et semi-orgiaques dans les villas du premier. Les pages de garde des journaux italiens consacrent une attention scolastique aux racines de ce nouveau mot important « bungabunga » . Provient-il d’une blague salée ? L’a-t-il appris de Moammar Kadaffi? Est-ce un héritage du colonialisme britannique? Ou est-ce simplement un spam fou de Twitter ?

Un commentateur sérieux sur la TV italienne essaie d’expliquer au public que ce n’est pas bien pour un dirigeant national de sortir une fille voleuse de prison simplement parce qu’elle connaît la danse du ventre. En mentant qu’elle est parente du Président égyptien Moubarak. Mais est-ce si mal dans l’Italie moderne ? Un autre scandale de sexe et de meurtre a dévoré l’attention des médias italiens maintenant pendant des jours et des jours. Il s’agit une fille italienne de 15 ans, tuée par sa propre famille, étranglée par son oncle et son cousin et peut-être violée.
Au début, il y a eu des pieuses semaines de solidarité publique pour la victime adolescente – à la fin des initiés vendaient des morceaux de juteux commérages, et de souvenirs de la fille morte pour des milliers d’euros à l’audience morbide.
Une agence a même organisé une tournée en bus de l’endroit où l’adolescente avait été massacrée. Et ils sont venus, les Italiens, faisant la file comme des badauds de la débâcle, empressés de s’avilir eux-mêmes.

Italie, cela n’ira pas comme cela .

Advertisements

About jasminatesanovic

Jasmina Tešanović (Serbian: Јасмина Тешановић) (born March 7, 1954) is a feminist, political activist (Women in Black, Code Pink), translator, publisher and filmmaker. She was one of the organizers of the first Feminist conference in Eastern Europe "Drug-ca Zena" in 1978, in Belgrade. With Slavica Stojanovic, she ran the first feminist publishing house in the Balkans "Feminist 94" for 10 years. She is the author of Diary of a Political Idiot, a war diary written during the 1999 Kosovo War and widely distributed on the Internet. Ever since then she has been publishing all her work, diaries, stories and films on blogs and other Internet media.
This entry was posted in Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s